Karlstad - Hammarö Auktionsverk

ATT KÖPA - VILLKOR

 

1. Registrering
Kunden registrerar sig genom att fylla i registreringsformuläret. Det krävs att du som kund har registrerat dig för att få ta del av Karlstad-Hammarö Auktionsverks tjänster. Registrering sker via Bli kund. Där erhåller kunden ett kundnummer och lösenord som sedan används för att logga in. Efter inloggning har kunden möjlighet att registrera inropsuppdrag, se budgivning mm. Kunden skall ange korrekta personuppgifter och adress samt hålla informationen uppdaterad. Genom registreringen accepteras Villkoren och Kunden åtar sig att följa de instruktioner som ges. Om ett företag anges krävs att en fysisk person med behörighet och befogenhet att binda företaget till Villkoren också är kontaktperson. Kunden är ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggning i Kundens namn och lösenord. Kunden har endast rätt att använda eget loginnamn och lösenord. Kunden har inte rätt att överlåta eller sälja loginnamn eller lösenord till utomstående. Kunden får heller inte tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder dennes loginnamn eller lösenord. 

2. Användning av personuppgifter
Insamlade personuppgifter används för att tillhandahålla, administrera och kontrollera kundnummer/mina sidor samt Din användning av dessa, liksom för att förhindra missbruk av kundnummer/mina sidor.
En kunds personuppgifter används även för att tillhandahålla ett effektivare stöd och för att förbättra vårt innehåll och våra produkterbjudanden. Dessutom kan en kunds personuppgifter användas för fakturering och för att skicka viktig information till kunden.
Kunden samtycker uttryckligen till att Karlstad-Hammarö Auktionsverk får använda dennes personuppgifter för att ta kontakt och lämna information till Kunden som är särskilt anpassad för dennes intressen, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev mm, som är relevanta för Kundens användning av Webbplatsen. Om Kunden inte önskar erhålla dessa meddelanden, kan denne tacka nej genom att skriftligen informera oss.

3. Katalog/Objektsbeskrivning/Utropspriser
Katalogens utropspriser är angivna i svenska kronor och baserade på en marknadsanpassad värdering och skall endast tjäna som vägledning för köparen. Det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga det angivna utropspriset. Uppgifter i katalogen kan komma att ändras på grund av mellankommande omständigheter. Eventuella ändringar eller tillägg meddelas vid auktionstillfället alternativt anges i objektsbeskrivningen. 

4. Budgivning och köp onlineauktion
För att delta i budgivning krävs att kunden har ett kundnummer och därmed godkänt auktionsvillkoren. Att delta i budgivning av egna inlämnade föremål är ej tillåtet eller att manipulera budgivning genom ombud.
Budgivare har rätt att lägga bud via Mina sidor. Lägsta tillåtna bud framkommer genom budstegen i villkoren. Ditt bud är alltid ett maxbud. Karlstad-Hammarö Auktionsverk bjuder så förmånligt som möjligt upp till och med maxbudet. Det  vinnande budet kan således bli lägre än angivet maxbud. Om en auktion avslutas med två lika höga bud är först inkommande det vinnande budet. Samtliga bud är bindande. Registreras ett bud inom de sista 2 minuterna innan en auktion avslutas så förlängs automatiskt budgivningen så att det åter är 2 minuter kvar till auktionen avslutas. 
Alla inropsuppdrag och andra meddelanden till Karlstad-Hammarö Auktionsverk via Internet går på avsändarens risk och Karlstad-Hammarö Auktionsverk ansvarar inte för felskrivningar, förseningar i överföringen eller andra tekniska störningar, som möjliggör utnyttjandet av Internet-tjänster.
Vid tekniska störningar kan auktioner förlängas tills störningar upphört detta meddelas på hemsidan.
Inropsuppdrag för onlineauktion kan även registreras på traditionellt sätt via en skriftlig blankett som lämnas till Kundtjänst i Karlstad-Hammarö Auktionsverks lokaler, Bruksgatan 22 Skoghall. 
I fall Köparen är konsument har Köparen ångerrätt i enlighet med den svenska lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Köparen har dock inte ångerrätt i det fall undantag från ångerrätt i nämnda lag kan tillämpas.

5.  Avgifter
Vid köp tillkommer för varje enskilt auktionsföremål en avgift om 22.5%
(inklusive moms) + 30 kr (inklusive moms).
föremål som berörs av den lagstadgade följerätten, dvs den upphovsrättsliga ersättningen debiteras en avgift om 5% på föremål med slutgiltigt pris överstigande 2.200 kr.


6. Följerätt
Enligt ändring (SFS 1995:1273) i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk tillkommer en avgift vid vidareförsäljning av konstverk (målningar, teckningar, skulpturer, textila bilder, grafik) och konstnärligt utformade bruksföremål (glas, keramik, silver, möbler, textilier m.m. vilka ej är framställda i flera identiskt lika exemplar). Avgiften är 5 % på klubbat pris och utgår till konstnären eller dennes efterlevande intill utgången av sjuttionde året efter konstnärens död. Det framgår av objektbeskrivningen vilka föremål som omfattas av konstnärsavgiften.  Avgift utgår inte om klubbat pris inte överstiger 5 % av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (2013: 2.200 kr).

7. Betalning/Avhämtning

Betalning göres till Bg 5083-8424.  Betalningsuppgifter kan hämtas från ”Min sida” på hemsidan. Det framgår också av det e-mail som skickas i samband med köpet. Vid betalning via bankgiro och Internet skall objektets nummer anges. Vid betalning via Bankgiro skall inbetalning ha kommit Kundtjänst tillhanda före avhämtning kan ske. Registrering av inbetalning via bankgiro sker normalt 2-3 arbetsdagar efter inbetalning. 
Betalning kan även ske i visningslokalen i samband med hämtning. Vi tar emot bankkort, kontanter och check. Karlstad-Hammarö Auktionsverk accepterar ej Amex och Diners kreditkort, utländska checkar eller eurocheckar.

Om betalning inte erlagts inom sju (7) kalenderdagar efter auktionen äger Karlstad-Hammarö Auktionsverk rätt att kräva att köpet fullgörs och kräva dröjsmålsränta motsvarande diskontot med tillägg av 8 % samt en påminnelseavgift
om 40 kr inkl. moms per inköpt objekt. 

Avhämtning skall ske senast 7 dagar efter köpet. 
Om inköpt gods ej kan inhämtas inom 7 dagar efter köpet måste Karlstad - Hammarö Auktionsverk ovillkorligen underrättas om detta. Om inte detta sker uttages en förvaringsavgift på 40 kr inkl.moms/objekt och dygn.
Karlstad - Hammarö Auktionsverk kan magasinera inköpt gods om det hämtas inom rimlig tid. Kostnaden för detta är individuell och avtalas från fall till fall.
Karlstad-Hammarö Auktionsverk äger rätt att vid utebliven betalning häva köpet och erhålla ersättning för skada eller sälja om föremålet för köparens räkning utan underrättelse härom till köparen till det utrops- och bevakningspris som Karlstad-Hammarö Auktionsverk finner lämpligt. Vid omförsäljning äger Karlstad-Hammarö Auktionsverk rätt att från erhållna belopp tillgodogöra sig ersättning för fordringar samt kostnader för försäljning av föremålet. Efter avräkning kommer eventuellt överskjutande belopp att redovisas till köparen. Om försäljningspriset inte förslår att täcka Karlstad-Hammarö Auktionsverks fordringar och kostnaden för omförsäljning skall köparen erlägga mellanskillnaden.

8. Bildåtergivning
Karlstad-Hammarö Auktionsverk äger rätt att fotografera eller på annat sätt avbilda föremål för trycksaker, annonser och annan dokumentation. Fotografier och andra avbildningar är Karlstad-Hammarö Auktionsverks egendom och kan användas för ändamål som inte har samband med försäljningsuppdraget.

9. Exporttillstånd
Enligt lag (1988:950) om kulturminnen m.m. krävs tillstånd för utförsel av vissa äldre svenska och utländska kulturföremål. För kulturföremål som skall föras ut ur EU krävs dessutom ett särskilt exporttillstånd enligt Rådets förordning (EEG) nr 3911/92. Tillstånd söks via Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm.

10. Ansvar för fel
Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Det åligger köparen att genom egen undersökning av föremålet innan auktionstillfället noggrant undersöka och bedöma föremålets skick och beskaffenhet. Uppgift i katalog angående t ex upphovsman, äkthet, ålder, teknik och skick är endast vägledande för köparen vid dennes undersökning av föremålen. Om Karlstad-Hammarö Auktionsverk efter begäran av köparen har lämnat en konditionsrapport över ett föremåls allmänna kondition och eventuella skador, lagningar m m, skall sådana uppgifter i likhet med kataloguppgifter endast tjäna som vägledning för köparen och befriar inte köparen från dennes undersökningsplikt. Är väsentlig uppgift i katalogen direkt vilseledande, kan detta utgöra grund för hävning av köpet. Katalogbeskrivningen kan komma att ändras på grund av mellankommande omständigheter. Karlstad-Hammarö Auktionsverk ansvarar inte under några omständigheter för naturligt slitage, smärre skador och defekter, eventuell uppfodring av dukar, ramars kondition naturliga förändringar i material såsom exempelvis blekning av papper och sprickbildningar i trä som oavsiktligen förbigåtts vid katalogiseringen och således inte utgör grund för reklamation. Ur och urverk säljes som konstföremål och Karlstad-Hammarö Auktionsverk ansvarar ej för att de fungerar tekniskt som tidmätare. Eventuella fel skall reklameras omedelbart efter det att köparen märkt (eller bort märka) felet, dock senast inom 10 dagar efter auktionsdagen. Reklamation avseende uppgift om upphovsman skall dock ske senast inom 3 år från auktionsdagen.

11. Ansvar
Karlstad-Hammarö Auktionsverks ansvar gentemot köparen är alltid begränsat till prisavdrag eller till att som mest återbetala det klubbade priset jämte provision, mervärdesskatt och eventuell droit de suite. Karlstad-Hammarö Auktionsverk ansvarar således inte för direkta eller indirekta skador som köparen kan drabbas av.

12. ÅNGERRÄTT
Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har en konsument ångerrätt vid köp på nätauktion. Köparen har dock inte ångerrätt om köparen är näringsidkare (en person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten) eller om undantag från ångerrätten i nämnda lag kan tillämpas. Köparen ska meddela Karlstad-Hammarö Auktionsverk att ångerrätten utnyttjas inom den ångerfrist som löper under fjorton (14) dagar från och med den dag köparen får det köpta föremålet i sin egen eller via ombuds besittning. Meddelande om ångrat köp ska innehålla objektets utropsnummer, köparens kundnummer och namn samt kompletta kontouppgifter dit eventuell återbetalning skall ske, och lämnas till Karlstad-Hammarö Auktionsverk via e-post till info@hammaroauktionsverk.se. Köparen ska använda samma mailadress som finns registrerad på kundnumret. Efter ångrat köp ska köparen på egen bekostnad inom fjorton (14) dagar returnera föremålet. Har föremålet avhämtats av köparen ska retur ske till Karlstad-Hammarö Auktionsverk lokaler Bruksgatan 22 Skoghall. Retur får inte ske mot postförskott. Köparen står för risken att föremålet skadas eller kommer bort samt är skyldig att paketera och hantera föremålet på ett sådant sätt att det inte skadas under transporten. Returnerade föremål vars köp inte omfattas av ångerrätt förvaras av Karlstad-Hammarö Auktionsverk för avhämtning av köparen. Om föremålet inte avhämtats inom sju (7) kalenderdagar debiteras köparen förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part. När Karlstad-Hammarö Auktionsverk har tagit emot föremålet återbetalas erlagt belopp inom fjorton (14) dagar till köparen, med undantag för föremålets eventuella värdeminskning som har orsakats på grund av att köparen har hanterat föremålet i större omfattning än nödvändigt, eventuellt tillkommande leveranskostnader som orsakats av att köparen valt en annan leveransmetod än Karlstad-Hammarö Auktionsverk standardleverans samt förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part för de dagar Karlstad-Hammarö Auktionsverk förvarat Föremålet och som överstiger sju (7) kalenderdagar. Enligt ovan nämnda lag äger Karlstad-Hammarö Auktionsverk rätt att göra undantag från ångerrätten för föremål av guld, silver eller platina, då det avser en vara eller tjänst vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen (11§2). Undantag kan också göras vid försäljning av föremål i partier där inte alla enskilda delar ingående i ropet kan identifieras utifrån föremålets foton, t.ex. frimärksalbum, samlingar med mynt och smyckespartier då det avser en vara som till sin natur är sådan att den efter leverans kan sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas ifrån varandra (se 11§2), detta gäller dock inte om varan avhämtas av köparen personligen på Karlstad-Hammarö Auktionsverk och köparen vid avhämtningstillfället åberopar sin ångerrätt. Om Karlstad-Hammarö Auktionsverk har anledning att misstänka att köparen missbrukar ångerrätten t.ex. genom att använda ångerrätten för att slippa stå fast vid lagda bud och på så vis påverkar budgivningsprocessen, förbehåller sig Karlstad-Hammarö Auktionsverk sig rätten att stänga ner kundens konto.

13. Tvist
Eventuella tvister skall avgöras enligt svensk lag och vid Karlstads tingsrätt.Dessa villkor gäller från 2018-01-01